Zebranie z rodzicami w Interiorku

Dro­dzy Rodzice ! 15 wrze­śnia 2014 (ponie­dzia­łek) o godzi­nie 16.00 na sali kon­fe­ren­cyj­nej Parku Inte­rior odbę­dzie się obo­wiąz­kowe zebra­nie z rodzicami. Ser­decz­nie zapraszamy !

Informacja

W dniu 17.07.2014 r. o godz. 17:00 odbę­dzie się zebra­nie z rodzi­cami dzieci, które będą od wrze­śnia uczęsz­czały nadal do Przed­szkola “Przyszłości”. Ser­decz­nie zapraszamy

Wycieczka do Dinoparku

Dnia 23.06.2014 przed­szko­laki z Punktu Przed­szkol­nego w Koź­li­cach i z Dal­kowa wyje­chały na wycieczkę do Dino­parku w Szklar­skiej Porę­bie. Spa­ce­ru­jąc po parku pozna­wały dino­zaury. Jedne napa­wały ich lękiem, inne wzbu­dzały zachwyt. Następną atrak­cję sta­no­wiło przej­ście przez “Małpi Gaj”. Więk­szość dzieci z entu­zja­zmem pod­jęła wyzwa­nie. Na końcu wszy­scy z zado­wo­le­niem jechali... Czytaj więcej... →